حسابرسی عبارتست از فرآیندی که بسامان به شکل جمع‌آوری و ارزیابی بی‌طرفانهٔ شواهد دربارهٔ ادعاهای مربوط به فعالیت‌ها و وقایع اقتصادی برای تعیین میزان انطباق این ادعاها با معیارهایی که از پیش تعیین‌شده است و گزارش نتایج به اشخاص ذینفع («بیانیهٔ مفاهیم بنیادی حسابرسی»)
بمنظور اظهارنظر حسابرسان در مرحله گزارشگری دو جنبه وجود دارد:

  1. زمانیکه اظهارنظر درباره صورت های مالی امکان پذیر است؛ که در این صورت سه نوع گزارش ممکن است تهیه گردد.
  • گزارش مقبول (مطلوب، استاندارد، غیرمشروط)

نوع گزارش استاندارد مقبول تنها برای زمانی است  که صورتهای مالی طبق اصول پذیرفته شده حسابداری شامل افشای کافی و

با استفاده از مبنای یکنواخت با دوره قبل ارائه شده است. محدودیت با اهمیت و یا اساسی دردامنه رسیدگی وجود نداشته باشد. آثار هرگونه ابهام اساسی موجود که می تواند اثری با اهمیت بر صورت های مالی داشته باشد به صورتیکه منطقی برآورد شود.

حسابرسان در این گزارش بیان می نمایند که رسیدگی های آنان بر اساس استاندادهای حسابرسی انجام شده است و صورتهای مالی مطابق با اصول حسابداری است.”

در برخی از شرایط خاص، حسابرس با وجود صدور نظر مقبول، عباراتی توضیحی را به گزارش استاندارد اضافه می نماید.

  • گزارش مشروط

چنانکه آثار ناشی از موارد انحراف از استانداردهای حسابداری و محدودیت در رسیدگی به تنهایی یا در مجموع بر صورت های مالی اساسی با اهمیت بوده اما اساسی نباشد، نوع اظهارنظر حسابرس مشروط خواهد بود.

“به استثناء موارد ناشی از عدم امکان دسترسی به شواهد و یا انحرافات با اهمیت از اصول حسابداری، صورتهای مالی مطابق با اصول حسابداری است.”

  • گزارش مردود

در حالاتی که یک یاز موارد انحراف از استانداردهای حسابداری به تنهایی یا تعدادی از آن ها در مجموع دارای اثرات اساسی بر صورت های مالی مورد رسیدگی باشد، نوع اظهارنظر حسابرس مردود خواهد گردید.

“صورتهای مالی با اصول حسابداری مطابقت ندارد.”

  1. زمانیکه که اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی امکان پذیر نباشد ؛ که یک نوع گزارش ممکن است تهیه میگردد.
  • عدم اظهارنظر

در حالاتی که حسابرس در رسیدگی های خود با محدودیت یا ابهام اساسی مواجه شود به نحوی که امکان اظهارنظر نسبت به صورت های مالی فراهم نگردد، حسابرس نسبت به صورت های مالی گزارش عدم اظهارنظر صادر خواهد شد. ابهام مواردی می باشد که به دلیل مبهم بودن نتایج نهایی، حسابرس قادر به تعیین تاثیر آن مورد بر صورت های مالی نمی باشد.

 

بازگشت به بالا